Kampioenen

Zomercompetitie 2011

MU1 MU2 OU
Kampioen
't Hoefveldje
Treeb.Treffers 1
RPS 2
2e
D'r Gemütliche Eck
De Koetsch
Dug Out
3e
Treeb.Treffers 2
D'r Paesjsjtal
Treeb.Treffers 3
180's
Michael Thole (3 stuks)
FL
Michael Sahetapy (12 darts)
HF
Jeffrey Schoutens 156
Michael Sahetapy 120

Wintercompetitie 2010-2011

2e Klasse 3e Klasse A 3e Klasse B 3e Klasse C 4e Klasse
Kampioen
De Sport 1
Paesjsjtal
Galouppe 2
Impuls
Time Out 1
2e
Hofland
Treeb.Treffers 3
Him.Op'n Eëd 1
De Jraat 2
Coriovallum 3
3e
Hoefveldje
Treeb.Treffers 2
E Jen Bouwerwei
Ons Honk 1
Dartseals
4e
Coriovallum 1
5e
Galouppe 1
Beker 1e
De Sport 1
Paesjsjtal
Beker 2e
Hofland
Treeb.Treffers 2
Beker 3e
Coriovallum 1
Ons Honk 1
Beker 4e
Rode Ridder 3
Galouppe 2
CT
Paesjsjtal
180's
Christian Albrecht (13 stuks)
FL
Michael Schwartz (11 darts)
HF
Christian Albrecht, Jeffrey Schoutens,
Pascal Hermans 180
Andre Willems 145
Jacqueline Eleveld 153
Ranking 1e
Michael Thole
David Hoogma
Ranking 2e
Aaron de Haas
Jan Westerhof
Ranking 3e
Michel Odekerken
Michael Wijnen

Zomercompetitie 2010

MU 1 MU2 OU 1 OU 2
Kampioen
Rode Ridder 1
Paesjsjtal 1
RPS 3
Coriovallum
2e
Candlelight 1
De Koetsch
De Justies 2
Ons Honk
3e
Treeb.Treffers 1
Rode Ridder 3
De Bende
De Sport
180's
Daniël Kuijpers (3 stuks)
FL
Mark Kessels & Peter Augustin (15 darts)
HF
Peter Augustin 171
Patrick Bok 133

Wintercompetitie 2009-2010

 
1e Klasse
2e Klasse A
2e Klasse B
3e Klasse A
3e Klasse B
3e Klasse C
3e Klasse D
3e Klasse E
Kampioen
Hoeve de Vos 1
Rode Ridder 3
Larry's Parkstad 1
Treeb.Treffers 2
Coriovallum 1
Him.Op'n Eëd 1
De Jraat 1
Coriovallum 2
2e
Rode Ridder 1
Rode Ridder 5
Rode Ridder 4
Hoeve de Vos 2
Larry's Parkstad 2
RPS 2
Him.Op'n Eëd 3
De Jraat 2
3e
Time Out 1
RPS 1
De Koetsch
RPS 3
Treeb.Treffers 1
The Bull
Oud Bocholtz
De Dartons 2
Beker 1e
Rode Ridder 1
Coriovallum 1
Beker 2e
Hoeve de Vos 1
Coriovallum 2
Beker 3e
RPS 1
De Jraat 1
Beker 4e
Treeb.Treffers 1
180's
Michael Thole (10 stuks)
FL
Michael Thole & Martin Strolenberg (13 darts)
HF
Martin Strolenberg 155
Rene Hofland, Roy Kelderman, Sander Plum 180
Michael Wijnen 157
Ranking 1e
Peter Augustin
Peter Schins
Ranking 2e
Freddy Lenaers
Christian Albrecht
Ranking 3e
Aaron de Haas
Rogier Erni

Zomercompetitie 2009

MU1 MU2 OU1 OU2
Kampioen
Rode Ridder 1
De Koetsch
Hoeve de Vos
Candlelight
2e plaats
Treeb. Treffers 1
Rode Ridder 2
Him.Op'n Eëd 2
Him.Op'n Eëd 1
3e plaats
Larry's Parkstad
Rode Ridder 5
RPS 2
RPS 3
180's
Raymond Coort (6)
FL
Tinus de Jonge (12 darts)
HF
Raymond Coort & Perino Marchetti 180
Anca Zijlstra 154

Wintercompetitie 2008-2009

1e klasse 2e klasse A 2e klasse B 3e klasse A 3e klasse B 3e klasse C
Kampioen
Hoeve de Vos 1
Rode Ridder 2
't Hoekje 1
De Rotonde 1
RPS 2
Him.Op'n Eëd 2
2e
Rode Ridder 1
De Bende 2
Coriovallum 1
Treeb.Treffers
Him.Op'n Eëd 1
De Jraat 1
3e
De Koetsch 1
DV Darts 1
Rode Ridder 3
RPS 1
Candlelight
De Jraat 3
180's
Daniël Kuijpers (8)
FL
Marin Strolenberg & Levie Heitbrink (12 darts)
HF
Daniël Kuijpers 170
Remie v.d. Aarssen 152
Rob Thönissen 141

Bekertoernooi 2008-2009 Finale in Cafť Galouppe

 
klasse 1&2
klasse 3
kampioen
De Rode Ridder 1
Himmel ”ppen EŽd 2
2e
Hoeve de Vos 1
De Rotonde 1
3e
D'r Wuhler 1
Rikke Pikke Steeg 2
4e
De Rode Ridder 2
Candlelight

Zomercompetitie 2008 Huldiging in café De Rotonde

 
klasse MU1
klasse MU2
klasse OU1
klasse OU2
klasse OU3
kampioen
De Fontein 3
De Fontein 1
De Rode Ridder 2
DV Darts 2
Himmel Op'n Eëd 1
2e
De Koetsch
Coriovallum 1
De Jraat 1
De Jraat 2
RPS 1
3e
Hoeve de Vos
'T Stupke
'T Jreetsje 1
DV Darts 1
RPS 2
HF
Joël Hermanns (180)
Nathalie Westerhof (135)
FL
Joël Hermanns & Martin Strolenberg (12 darts)
180
Martin Strolenberg & Marcel van Dongen (3)

Bekertoernooi 2007-2008 Finale in café 'T Köppelke

Kampioen Coriovallum 3
2e DV Darts 1
3e Coriovallum 1
4e Stap In

Wintercompetitie 2007-2008 2e deel en totaal overige klassen Huldiging in café Olympia

 
klasse 1
klasse 2A
klasse 2B
klasse 3A
klasse 3B
klasse 3C
klasse 3D
kampioen
De Fontein 1
Rode Ridder 1
Coriovallum 3
Oud Bocholtz 1
Stap In
D'r Zeute Inval 2
DVC
2e
DV Darts 1
't Stupke 2
'T Hoekje 3
De Rontonde 1
De Jraat 1
Ing Wieëtsjaf Wieër & Himmel Óppen Eëd 1
Himmel Óppen Eëd 2
3e
De Koetsch 1
The Spiders
La Plaza 1
DV Darts 2
'T Köppelke
Bulldogs
CT
De Fontein 1
Coriovallum 3
DVC
HF
Marcel van Dongen (154)
Ronald Tissen (165)
Ed Roufs (180)
180's
Martin Strolenberg (10)

Wintercompetitie 2007-2008 1e deel

 
klasse 1
klasse 2A
kampioen
De Fontein 1
DV Darts 1
2e
De Koetsch 1
't Stupke 2
3e
Coriovallum 1
Rode Ridder 1

Zomercompetitie 2007 Huldiging in Café de Schelsberg

  klasse MO klasse OO1 klasse OO2 klasse OO3
kampioen De Fontein 1 Oad Heëlebaan 1 RPS Heren Oad Heëlebaan 2
2e Coriovallum 1 DVC 1 De Jreëts 2 't Brikkes 1
3e De Fontein 2 DV Darts 't Köppelke De Rotonde
HF Marcel van Dongen &
Theo Willems 177
Mark Reinders 134
CT  
Oad Heëlebaan 1

Bekertoernooi 2006-2007 Finale in café D'r Zeute Inval

Kampioen DC Coriovallum 2
2e DC 'T Hoekje 2
3e DC De Schelsberg 1
4e DC 'T Hoekje 1

Wintercompetitie 2006-2007 Huldiging in Café de Koetsch

  1e klasse 2e klasse 3e klasse
kampioen DC Coriovallum 2 DC 'T Hoekje 2 DC Rock Inn
2e DC Coriovallum 1 DC La Plaza 1 DC Candlelight
3e DC De Schelsberg 1 DC The Spiders DC De Schelsberg 2
HF 152 Hubert Feldkamp 154 Alex Vandenhof 122 Theo Kesselaer
180's 11 Remy v.d. Aarssen

Zomercompetitie 2006 Huldiging in Café Rock Inn

Kampioen DC Coriovallum
2e DC La Plaza
3e DC De Schelsberg

Wintercompetitie 2005-2006 Huldiging in Café d'r Wuhler

  1e klasse 2e klasse 3e klasse
kampioen DC Hofland DC Coriovallum DC The Spiders
2e DC Wien Boys DC De Schelsberg 1 DC De Schelsberg 2
3e DC Blaues Wunder DC De Bende 1 DC De Kegel 1

Bekertoernooi 2005-2006 Finale in café Hofland

Kampioen DC Wien Boys
2e DC De Schelsberg 1

Zomercompetitie 2005 Huldiging in café de Gracht

Kampioen DC De Koetsch 1
2e DC La Plaza
3e DC De Koetsch 2

Wintercompetitie 2004-2005 Huldiging in café de Gracht

  1e klasse A 1e klasse B 2e klasse
kampioen DC Hofland DC Gracht 1 DC De Schelsberg 2
2e DC Blaues Wunder DC Twan 1 DC Bie D'r Maurice
3e DC De Koetsch 1 DC Hofland 2 DC Gracht 2

Bekertoernooi 2004-2005 Finale in café Coriovallum

Kampioen DC Hofland
2e DC De Koetsch 1

Zomercompetitie 2004 Huldiging in café de Gracht

  klasse A1 klasse A2 klasse B
kampioen DC Hofland DC Rock Inn DC Gracht 2
2e DC Wien Boys DC 'T Brikkes DC De Kegel
3e DC De Koetsch 1 DC De Koetsch 2 DC De Schelsberg